Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zespół Szkół Publicznych w Golczewie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
 
 
Podstawa prawna:
- Art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)
Uprawnieni:
Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
• pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
• młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.
 
 
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu:
a/ 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
b/ 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Począwszy od 1 stycznia 2005r. kwoty dofinansowania, określone w ust.2, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie przyznaje wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.
 
Wymagane dokumenty:
1) pisemny wniosek pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego - załącznik nr 1,
Do wniosku o dofinansowanie winny być dołączone kopie:
2) dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie przez młodocianego odpowiedniego egzaminu,
3) dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki, i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa powyżej, nie mający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa powyżej, a ponadto:
a) świadectwo dojrzałości z technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) świadectwo dojrzałości z liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
c) świadectwo dojrzałości z liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
d) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzili zajęcia praktyczne przed dniem rozporządzenia, a staż pracy nabyli w całości lub w części przed dniem uzyskania odpowiednio tytułu zawodowego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, spełniają wymagania dotyczące stażu pracy określone dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
4) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie pracodawcy składają nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.Po upływie tego terminu pracodawca traci prawo do dofinansowania.

Dodatkowe informacje:
W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników uprzejmie prosimy o przesyłanie przez pracodawców oraz Cechy zrzeszające pracodawców INFORMACJI - załącznik Nr 2 - zawierających dane o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki!!!

Szczegółowych informacji udziela Łukasz Kankowski - starszy referent w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, tel. 91 321 69 82.

Wszystkie druki do pobrania ze strony internetowej www.bip.szkola.golczewo.pl oraz w siedzibie Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie.
 
 
 
 
 Dokumenty do pobrania:
Załącznik Nr 2 - Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Kankowski 06-04-2010 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Kankowski 06-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Kankowski 06-04-2010 13:50